Tretiranje zasada jabuke

tretiranje zasada jabuke

Tretiranje zasada jabuke - Zasadi jabuka se nalaze u osetljivoj fazi kada može doći do infekcije patogenima. Vlaženje lista u proteklom periodu bilo je skoro neprekidno, tako da su u skoro svim područjima gajenja ostvareni uslovi za nastanak infekcije.

Jedan od najznačajnijih patogena je Venturia inaequalis koji prouzrokuje čađavu pegavost lišća i krastavost plodova. Za zaštitu zasada jabuke od Venturia inaequalis neophodno je koristiti kurativne fungicide uz dodatak nekog od preventivnih.

Kurativni fungicidi:

SEKVENCA - u koncentraciji 0,03-0,05%

Preventivni fungicidi:

METOD 480 SC - u koncentraciji 0,3% ili
MANKOGAL 80 - u koncentraciji 0,25-0,3% ili
KARDINAL - u koncentraciji 0,75-0,1%

Fungicid KARDINAL se, pored zaštite od Venturia inequalis, ujedno koristi zbog zaštite listova jabuke od prouzrokovača lisne pegavosti (Alternaria sp.) koja u ovoj osetljivoj fazi može naneti značajne štete zasadima.

Takođe, potrebno je nastaviti dalju zaštitu zasada od prouzrokovača pepelnice(Podosphaera leucotricha) primenom fungicida LUNAR u koncentraciji 0,02% ili FOTON u koncentraciji 0,02%.

Uočena je pojava leta leptira jabukinog smotavca, jednog od najznačajnijeg štetnog inseketa u zasadu jabuke. Za suzbijanje jabukinog smotavca i drugih štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,02%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija